Odolná společnost

Odolná společnost pro 21. století je jedním z výzkumných programů rámce Strategie AV21 Akademie věd, který usiluje o podporu výzkumu zaměřeného na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Hlavním cílem programu je studovat na historických či aktuálních společenských jevech obecnější předpoklady individuální i společenské odolnosti vůči nečekaným událostem (nikoli rozvrhovat řešení jedné konkrétní krize, např. pandemie COVID-19, ekologické, či migrační krize). Dalším cílem je mediovat a kultivovat vlastní činností kulturu společenské rozpravy nad aktuálními krizovými jevy a testovat její inovativní formy.

Program podporuje vytváření platforem, které umožní cirkulaci poznání napříč tradičně vymezenými vědeckými obory a společenskými oblastmi. Jeho ambicí je zahrnout aktivity nejen interdisciplinární, ale také transdisciplinární povahy - tedy takové, které vycházejí ze spolupráce akademických (společenskovědních a přírodovědných) a mimoakademických institucí. 

Téma odolnosti (rezilience) získává na relevanci v souvislosti se současným vývojem světa, který charakterizují bezprecedentní sociální a environmentální změny, doprovázené vysokou mírou nejistoty, rizika, komplexity a nutnosti rychle čelit novým krizovým situacím.  

Pojmem krize označujeme stav, ve kterém ustavené postupy formování, správy a interpretace skutečnosti není nadále možné používat beze změn. Krize vyvolává potřebu intenzivní společenské rozpravy o povaze skutečnosti, kterou žijeme, a vyžaduje zapojení různorodých složek společnosti do hledání nových řešení nastalé situace. Vyžaduje rovněž změnu na úrovni života jednotlivců. Krize vyvolává potřebu hledání a přijímání nových způsobů individuálního i společenského jednání, komunikace, péče a výzkumu.  


Pojmem odolnost označujeme soubor dlouhodobě budovaných společenských vazeb, strategií, politik a komunikace, které má společnost v případě krizové situace možnost využít tak, aby odpověď na krizový stav nebyla z dlouhodobého hlediska pro společnost nevýhodná (například nepříznivě reaktivní, krátkozraká, extrémní), ale transformativní, odpovědná a udržitelná. Společenská odolnost je neredukovatelně spojená s odolností individuální, kterou rozumíme soubor dlouhodobě budovaných tělesných, emočních, kognitivních a psychických kompetencí využitelných jednotlivcem v případě krizové situace ve prospěch efektivní změny a řešení.